Prijzen

Huur van het gehele schip met schipper en matroos, is mogelijk voor groepen tot 42 personen.
Voor meerdaagse tochten zijn er maximaal 24 bedden voor gasten.
Prijzen voor kale scheepshuur zijn inclusief dekbedden, beddengoed, vaarkosten, havengeld, BTW en eindreiniging.
De prijzen voor onze arrangementen zijn per persoon en vanaf 20 personen.
Deze prijzen zijn inclusief scheepshuur, maaltijden en drankjes, servicekosten, havengelden, BTW en eindreiniging.
Er zijn dus geen bijkomende kosten.

Arrangementen

Prijs p.p.

max

Pampustocht

6 uur incl. Bezoek met rondleiding op Pampus

€ 79,-
42 pers

5 uurstocht middag of avond met BBQ

5 uur, bv van 13.30 tot 18.30 of 19:00 tot 24:00

€ 79,-
42 pers

weekend arrangement

vrijdag 20:00 tot zondag 17:00

€ 195,-
24 pers

dinnercruise

3 uur, bv van 19.00 tot 22.00

€ 59,-
42 pers

Avontuur Dagtocht
8 uur, bv van 11:00 tot 19:00

€ 114,-
42 pers

Verlenguur.
inclusief open bar

€ 12,50
per uur/p.p.

Toeslag voor het vervangen van BBQ door Buffet

€ 5,-
42 pers.

Scheepshuur zonder catering

Dagtocht 8 uur ma t/m don

€ 1200,-
42 pers

Dagtocht 8 uur vrij t/m zon

€ 1500,-
42 pers

weekend kale scheepshuur

van vrijdag 20 uur tot zondag 17 uur

€ 2400,-
24 pers

Midweek kale scheepshuur

ma 10:00 tot vrijdag 16:00

€ 3600,-
24 pers.

Week kale scheepshuur

€ 5200,-
24 pers.

transferkosten

bij vertrek uit een andere haven dan Amsterdam

€ 95,-
per uur
Voor andere termijnen; prijzen in overleg

Opstapplaatsen

Uw dagje uit in Amsterdam begint bij een van de opstapplaatsen die wij met u hebben afgesproken.
Voor de opstapplaatsen direct achter het centraal station geldt een zogenaamde reserveringsregeling.
De havendienst brengt hiervoor € 135,00 in rekening.
Hieronder vindt u de wegaanwijzing naar de plaats die met u afgesproken is:

Pier 14  Achter het centraal station te Amsterdam.
De Oude Houthaven , te Amsterdam onze vaste ligplaats.

 

 


amsterdam klipper avontuur opstapplaatsen centrum amsterdamPier 14

Achter het centraal station. Centraal gelegen en ideaal als u komt met het openbaar vervoer. Komt u toch met de auto, kunt u het makkelijkst in Parking Centrum Oosterdok parkeren. Hier kunt u, als u langer dan 5 uur staat, voor € 10,- parkeren. (voor pier 14 geldt de bovengenoemde reserverings regeling)

 

 


De Oude Houthaven

De Avontuur vertrekt meestal uit Amsterdam. De Oude Houthaven is zijn vaste afmeerplaats als ze niet is verhuurd.
Dit is ook de opstapplaats voor een meerdaagse tocht of dagtocht.

Te voet: 

vanaf de achterkant van CS;
naar links (het westen) het binnen IJ volgen, na 20 minuten, net
voorbij gebouw Y Tech, bij de rode TPG brievenbus het steegje in.
De Avontuur is zwart en heeft een hele hoge mast!

Met openbaar vervoer: 
buslijn 48 vertrek van achterzijde CS 4x per uur, bushalte “Droogbak” (voor het hoge KvK gebouw). Uitstappen bij de 2e bushalte “Barentszplein” . Na het uitstappen linksaf, net voorbij gebouw Y Tech, bij de rode TPG brievenbus het steegje in. De Avontuur is zwart en heeft een hele hoge mast!

Tramlijn 3 uitstappen bij eindhalte “Zoutkeetsplein”  Na het uitstappen, brug over lopen. Over het Zoutkeetsplein, langs het water (Kostverlorenvaart) lopen tot het kruispunt. De van diemenstraat oversteken en het kleine paadje naar beneden inlopen. Je staat nu op de van diemenkade, aan het einde van de kade zie je een hele hoge mast: de Avontuur.

Met de Auto: 
ringweg Amsterdam, afslag S 102, richting centrum. na 2,9 km net voor de brug aan de linkerzijde betaald parkeren op de Houtmankade.

Parkeren:

Op 10 minuten loopafstand is parkeergarage IJdock. Indien u via internet reserveert kost het €10,- per 24 uur op weekdagen en €12,50 in het weekend.

 

Grotere kaart weergeven

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BBZ/TCN

 

(Belangenvereniging Beroeps Zeilschippers. Motorchartervaart Nederland, Stichting Traditionele Chartervaart Nederland)

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden, alsmede in de daarmee samenhangende Overeenkomst wordt verstaan onder:
a. Aanbieder: De eigenaar van het Schip
b. Afnemer: Iedere (rechts) persoon die met Aanbieder een Overeenkomst sluit.
c. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst, die tussen Aanbieder en de Afnemer tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop, waarbij de Aanbieder zich tegenover de Afnemer verbindt aan boord van zijn Schip een Vaartocht te houden en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
d. Gast: Iedere (rechts)persoon die door Afnemer is toegelaten tot het gebruik maken van diensten van Aanbieder.
e. Vaartocht: Het geheel van varen met en verblijf aan boord van het Schip gedurende de in de Overeenkomst genoemde periode.
f. Bagage: De Bagage, die de Gast als gemakkelijk mee te voeren, draagbare dan wel met de hand verrijdbare zaken op of bij zich heeft.
g. Schip: Het Schip dat genoemd wordt in de Overeenkomst.
h. Prijs: Prijs voor de Vaartocht als bedoeld in de Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle precontractuele relaties tussen Aanbieder en Afnemer vanaf het moment dat Aanbieder deze aan de Afnemer ter hand heeft gesteld en de Afnemer tegen toepassing van deze voorwaarden niet binnen 7 dagen nadien heeft geprotesteerd.

2.2 Afwijkende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en)

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd .

2.4 De Overeenkomst en deze voorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van Aanbieder en Afnemer.

2.5 In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

2.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.7 De Afnemer is de contractspartij van Aanbieder. Deze voorwaarden zijn mede van kracht tussen Aanbieder en Gasten, die niet partij zijn bij de Overeenkomst tussen Aanbieder en de Afnemer. De Afnemer maakt zich hiervoor sterk. De Afnemer vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken, die Gasten jegens Aanbieder maken, een en ander voor zover aansprakelijkheid van Aanbieder uitgesloten zou zijn, indien de Gasten aan deze voorwaarden gebonden zouden zijn.

2.8 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke  en rechtspersonen, waarvan Aanbieder, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming.

2.9 Bij verschillen tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het bepaalde in de Overeenkomst doorslaggevend.

Artikel 3. Aansprakelijkheid Aanbieder

3.1 De schadevergoeding, die Aanbieder mogelijkerwijs is verschuldigd ter zake van dood of letsel van personen uit hoofde van afdeling 3 van titel 10 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, is beperkt tot een bedrag van EU 137.000 per Gast. In het geval dat de schadeloosstelling wordt bepaald in de vorm van een rente mag het gekapitaliseerde bedrag een bedrag van EU 137.000,- per Gast niet te boven gaan.

3.2 De schadevergoeding, die Aanbieder mogelijkerwijs verschuldigd is ingeval van verlies of beschadiging van Bagage, is beperkt tot EU 1000,-. Schade aan Bagage is beperkt tot de dagwaarde van die Bagage. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het verlies of de beschadiging van Bagage.

3.3 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging (door welke oorzaak dan ook en die voor, tijdens of na het vervoer is opgetreden) of door welke afwijking van de overeengekomen aanvangs- en eindtijd dan ook.

3.4 Aanbieder is ter zake van door Gasten aan boord gebrachte zaken die hij, indien hij hun aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord zou hebben toegelaten, geen enkele schadevergoeding verschuldigd indien de Gast wist of behoorde te weten, dat Aanbieder de zaken niet aan boord zou hebben toegelaten; de Gast is alsdan aansprakelijk voor alle kosten en schade die voor Aanbieder voortvloeien uit het aan boord brengen of hebben.

3.5 Onverminderd artikel 6:107 BW heeft ingeval van aan Gasten overkomen letsel uitsluitend de desbetreffende Gast zelf een vordering tot schadevergoeding. Onverminderd artikel 6:108 BW hebben uitsluitend de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de Gast, die door zijn arbeid plachten te worden onderhouden, een vordering tot schadevergoeding. De vorderingen bedoeld in deze paragraaf worden gewaardeerd naar gelang van de wederzijdse stand en de fortuin der personen.

3.6 Indien Aanbieder bewijst dat schuld of nalatigheid van de Gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van Aanbieder daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.

3.7 Indien personen, van wier hulp Aanbieder bij de uitvoering van haar verbintenis gebruik maakt, op verzoek van Afnemer of Gasten diensten bewijzen, waartoe Aanbieder niet verplicht is, worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van Afnemer en/of de Gasten aan wie zij deze diensten bewijzen.

3.8 Afnemer doet afstand van zijn recht op schuldvergelijking.

3.9 Indien bij afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de Afnemer verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door Afnemer betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid Afnemer en Gasten

4.1 Indien Afnemer of Gasten of hun Bagage schade aan Aanbieder berokkenen, zijn Afnemer en de Gasten hoofdelijk gehouden deze schade aan Aanbieder te vergoeden. Dit geldt zowel voor schade aan het Schip als voor schade aan de zich daarin bevindende goederen en/of personen als ook voor schade, die Afnemer en/of de Gasten of hun Bagage berokkenen aan de goederen en/of personen, die zich niet in of op het Schip bevinden, indien Aanbieder tot vergoeding van die schade wordt aangesproken.

4.2 Afnemer kan zich niet op eigen aansprakelijkheid van Gasten beroepen.

4.3 Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, die jegens derden daaronder begrepen, van Aanbieder.

Artikel 5. Verplichtingen Aanbieder

5.1 Het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften.

5.2 Uit hoofde van de Overeenkomst rust op Aanbieder een inspanningsverplichting om de Vaartocht uit te voeren.

5.3 De vaarroute wordt door de Aanbieder in overleg met de Afnemer bepaald.

5.4 Te allen tijde is Aanbieder en/of de Kapitein bevoegd te bepalen dat de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandigheden, ook die betrekking hebben op het Schip, het niet toelaten om te varen of het noodzakelijk maken om de Vaartocht te wijzigen, in de ruimste zin van het woord, dan wel af te breken respectievelijk de plaats van afvaart of aankomst te veranderen.

5.5 In deze gevallen zal Aanbieder trachten mee te werken aan een alternatief of oplossing. Een en ander tegen vergoeding door Afnemer van alle extra kosten die Aanbieder hierbij zal moeten maken. Het is aan het oordeel van Aanbieder om te beslissen of een alternatief/oplossing uitvoerbaar is en in redelijkheid door Aanbieder kan worden uitgevoerd.

5.6 Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing in het geval dat Aanbieder en/of de betrokken Kapitein één van de genoemde beslissingen moet nemen tengevolge van het handelen of nalaten van (één van ) de Gasten, in het geval van vertraagd vervoer door welke oorzaak ook ontstaan en in het geval Aanbieder de met de Afnemer overeengekomen plaats van afvaart of aankomst niet kan bereiken.

5.7 Indien het Schip onverhoopt niet beschikbaar is, zal Aanbieder zich inspannen een vergelijkbaar ander Schip in te zetten. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan is Aanbieder gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Als de niet beschikbaarheid van het Schip niet te wijten is aan opzet of schuld van Aanbieder, zal Aanbieder geen schadevergoeding of restitutie aan de Afnemer en/of de Gast verschuldigd zijn. In alle overige gevallen is de eventuele aansprakelijkheid van Aanbieder beperkt tot het door de Afnemer in het kader van de Overeenkomst voldane.

Artikel 6. Verplichtingen Afnemer en Gasten.

6.1 Het Schip wordt bij de aanvang van de Vaartocht schoon en met een complete inventaris opgeleverd. Uiterlijk op de dag van ontscheping laat Afnemer het Schip achter in dezelfde staat als hij het aantrof bij de inscheping, dat wil zeggen schoon en met complete inventaris, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Afnemer en Gasten moeten de van overheidswege en door of vanwege Aanbieder en Kapitein gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, met name doch niet uitsluitend welke in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. Bij niet opvolging van de voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld, is Aanbieder gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Afnemer en Gasten mogen geen andere zaken aan boord brengen dan Bagage.

6.4 Bagage van Afnemer en Gasten mag geen hinder veroorzaken. In geen geval is het Afnemer en Gasten toegestaan om gevaarlijke stoffen in de ruimste zin van het woord bij zich te dragen, noch drugs of smokkelwaar aan boord te brengen. Voorts is het niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming (huis)dieren aan boord van het Schip te brengen.

6.5 De Afnemer is gehouden de Aanbieder op de dag van aankomst een lijst met de namen van de Gasten te overhandigen.

Artikel 7. Opschortingsrecht Aanbieder.

7.1 Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de Afnemer van zijn verplichtingen geeft Aanbieder onder alle omstandigheden het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten onder handhaving van al haar overige rechten jegens de Afnemer, uitsluiting van aansprakelijkheid van Aanbieder voor schade daaronder begrepen.

7.2 In dit opschortingsrecht is begrepen het recht van Aanbieder om Afnemer of een aantal van de Gasten de toegang tot het Schip te weigeren.

7.3 Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de Afnemer van deze verplichtingen, gevolgd door gebruikmaking van of een beroep op dit opschortingsrecht door Aanbieder, geeft in ieder geval Aanbieder jegens de Afnemer het recht op betaling van het overeengekomene en laat onverlet andere/verdere rechten, die Aanbieder jegens de Afnemer ter zake van (deze) wanprestatie op grond van deze voorwaarden en/of naar algemeen verbintenissenrecht geldend kan maken.

Artikel 8. Overige rechten Aanbieder.

De toegang tot het Schip, alsook de Vaartocht en de horecadiensten/catering, kunnen door Aanbieder worden geweigerd indien zulks noodzakelijk is in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, dreigende schade c.q. hinder, dan wel in geval van openstaande vorderingen uit het verleden, een en ander onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde en onder handhaving van haar overige rechten jegens de Afnemer, uitsluiting van aansprakelijkheid van Aanbieder voor schade daaronder begrepen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden.

9.1 Tenzij anders is overeengekomen is de voeding voor de Kapitein en bemanningsleden gedurende meerdaagse reizen voor rekening van de Afnemer.

9.2 Tenzij anders is overeengekomen is de Prijs exclusief haven-, brug-, sluis- en loodsgelden alsook plaatselijke belastingen zoals toeristenbelasting en brandstofkosten. Deze kosten moeten aan boord worden voldaan.

9.3 De Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen effectief in de valuta vermeld in de Overeenkomst aan Aanbieder betalen binnen de in de Overeenkomst gestelde termijnen zonder enige korting, inhouding of verrekening. De Afnemer heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bank-/giro-afschriften van Aanbieder aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.

9.4 De Aanbieder heeft het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de Vaartocht de Prijs te verhogen in verband met ingrijpende wijzigingen van de kosten voor het uitvoeren van de Vaartocht. De Afnemer heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te annuleren, echter binnen 10 dagen na ontvangst van een mededeling van dien aard.

9.5 Indien de Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Aanbieder heeft voldaan, is de Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment, waarop de Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de Afnemer vertragingsrente verschuldigd van 2 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

9.6 Alle kosten van invordering van het door de Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Afnemer.

Artikel 10. Reclame

10.1 Reclames over rekeningen dienen 14 dagen na faktuurdatum te zijn ingediend.

10.2 De Afnemer en/of de Gast zijn gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk (tijdens de vaart) aan Aanbieder en/of het bevoegde personeel ter plaatse mede te delen, opdat Aanbieder nog in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.

Artikel 11. Annulering

11.1 Bij annulering van de Overeenkomst door de Afnemer zijn de volgende percentages verschuldigd:

Prijs Schip
na boeking       15 %

6mnd - 5 mnd voor afvaart   20 %
5           4                            30 %
4           3                            40 %
3           2                            50 %
2           1                            75 %
1 mnd- 1 dag                      90 %
bij afvaart                            100 %

catering en overige  diensten
Na boeking                         15 %
1 mnd - 1 week voor afvaart     30 %
1 week tot afvaart               100%

11.2 Annulering dient altijd per fax, waarvan de ontvangst door Aanbieder dient te worden bevestigd, of bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst door Aanbieder wordt als datum van annulering aangemerkt.

Artikel 12. Ontbinding

12.1 Indien de Afnemer:
a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na het beslaglegging wordt opgeheven of onder curatele wordt gesteld, of

b.een besluit neemt tot en/of overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten  of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; of

c.enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichting jegens Aanbieder na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt;

d.nalaat een faktuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de resterende schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.2 Aanbieder is in de in het vorige lid genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

a. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Afnemer en/of

b.enige door de Afnemer aan Aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of

c.alvorens de Overeenkomst verder na te komen van de Afnemer zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

12.3 Indien de Aanbieder tot ontbinding overgaat is de Afnemer als forfaitaire schade verschuldigd de Prijs of het bedrag van de werkelijke schade indien deze meer is.

Artikel 13. Overmacht

Indien Aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Aanbieder op betaling door de Afnemer voor reeds door Aanbieder verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtssituatie, dan wel de ( verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel op gedeeltelijk op te schorten. Aanbieder zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Aanbieder alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement waar Aanbieder kantoor houdt. Indien Afnemer konsument is kan hij binnen een maand een ander noemen.

versie 27-02-2001

Bedrijven

Vaararrangementen voor bedrijven. Bedrijfsuitje of teambuilding, samen actief. Een avontuurlijk dagje uit waar u het hele jaar op kan terugkijken. Origineel, gemakkelijk te organiseren en met veel contact tussen de mensen die mee gaan!

Vaararrangementen vanuit Amsterdam, ongedwongen, informeel en volledig verzorgd met heerlijke catering.

In een ongedwongen sfeer met uw team een dagje uit. Op het water vergeet je voor je het weet de tijd en komen de gesprekken al snel los. Genieten van het eten en drinken terwijl de avontuur onder zeil over het water wordt voortbewogen. Wij hebben als doel om een gezellige sfeer en een klantvriendelijke omgeving te scheppen, Het eten en de borrelhapjes worden met verse producten en een hoop liefde bereid. Onze professionele bemanning verwent u graag. Er zijn bedrijven die dit personeelsuitje meerdere jaren achtereen verkiezen.

Uw relaties mee uitnemen?
Neem uw relaties mee uit varen op de historische zeilklipper Avontuur. Zeker voor uw buitenlandse relaties is dit een onvergetelijke ervaring. Zij kunnen zelf ervaren hoe het is om een groot schip te sturen en te zeilen. De Avontuur maakt als zeilend vrachtschip, van meer dan 100 jaar oud, onderdeel uit van het unieke Hollandse erfgoed. U heeft de kans om uw relatie uit te diepen en wederzijds vertrouwen op te bouwen; voor een ongekend laag bedrag netwerken!
Ideaal voor na het werk is onze Dinnercruise.

Teambuilding
Samen actief bezig zijn. De bemanningsleden van de Avontuur proberen om het werk zoals zeilen hijsen, schoten bedienen en ook het sturen van het schip zoveel mogelijk uit handen te geven. Ze begeleiden werkzaamheden met raad en met daad als dat nodig is, en zijn altijd bereid om uit te leggen hoe een bepaalde knoop gelegd moet worden of waarom iets op een bepaalde manier gedaan moet worden. Het varen met deze schepen is natuurlijk vakwerk, door de eeuwen heen is het steeds verder geperfectioneerd, we maken u graag deelgenoot van deze vaardigheden. U kunt natuurlijk ook lekker in de zon zitten en kijken hoe het werk gedaan wordt en uw waardering uiten voor de collega die dat grote schip zo goed op koers kan houden, ook dat komt de teamgeest ten goede. In overleg kunnen wij de mogelijke activiteiten met u plannen. Teambuilding? Kijk bij onze dagtocht.

Uw bedrijfsuitje, personeelsreisje of teamuitje wordt onvergetelijk als u een zeilarrangement boekt aan boord van de Avontuur.

 

Privacy Beleid

 

VOF Plezierig varen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VOF Plezierig varen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen;

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Geslacht (man/vrouw)
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van de reis die u bij ons heeft geboekt;
 • Het verzorgen van de internet omgeving van
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

 • Alle personen die namens van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding;
 • IP-adressen worden geregistreerd en tijden opgeslagen, maar zijn niet naar u terug te herleiden;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.